Mer om mig

Website Translator - Google Translate

Jan Leopold Franzén

Jan Leopold Franzén kandiderar för Enhet till EU-valet!

Jan Leopold är baserad på Gotland där han arbetar som livscoach. Hans politiska intressen berör frågor kring rättvisa, alternativ hälsovård och hur vi kan utveckla nya uppfinningar som är bra för miljön.

Enhet har framtidens politik och står för ett välbehövligt nytänkande på många områden. Vill du se detta omsättas i verkligheten så rösta på Enhet i EUvalet.

Rösta på Enhet i EU-valet

 Annonsbilaga från Bulldog Media Group AB (2007 ca )

www.mediallivscoach.n.nu
Oavsett om det handlar om relationer
till andra och svårigheter såsom missbruk,
sjukdomstillstånd eller livstrauman,
finns hjälp att få när ingenting
annat verkar fungera.
Om du söker svar på svåra frågor
som tynger dig kan den mediala
livscoachen Jan Leopold Franzén
hjälpa till att finna ljuset i tillvaron.
Jan L. Franzén har begåvats med en
unik medial förmåga och hjälper dagligen
många människor med ”olösliga” frågor
och problem både i sin närhet och på distans
per telefon eller e-mail.
– De senaste fem åren har jag märkt en
markant höjning i frågan om andlighet. Människor
vågar idag oftare prata öppet om företeelser
som rör det okända. Många vågar numera
även närma sig den annorlunda tillvaro
jag ständigt upplever och har gjort sedan
barnsben, berättar Jan.
Obalanser kan ställa till det
Obalans kan uppstå inom ett flertal områden.
Maktlöshet, frustration, sorg och andra
starka känslor kan ”bakas in” i det undermedvetna
och indirekt påverka oss, få oss
att handla på sätt som vi inte önskar, eller dra
till oss sådant vi inte vill ha.
Detta får stort utrymme i våra hjärnor
och kan ofta blockera nya tankar och
känslor, något som i sin tur påverkar måendet
och den personliga utvecklingen negativt.
– Om tankar och energier blockeras kan
problem förvärras, man kan må dåligt både
fysiskt och psykiskt. Detta kan i sin tur
leda till att man söker balans på fel sätt och
exempelvis fastnar i olika typer av missbruk,
berättar Jan.
Behandling
– Under mina behandlingar tar jag först reda
på vad som skapar obalans i kroppen och om
jag kan/får behandla dessa obalanser.
Till att börja med ”skannar” Jan av individen
för att se om chakrorna är i balans
och hur det står till med kroppens organ,
med psyket och andligheten.
Vid behov avläser han även nervsystemet
och djupa personliga trauman.
Kärleksfull kommunikation i våra relationer
är en viktig nyckel till framgång.
Genom att boka in en konsultation med
Jan kan du få svar på många av dina
frågor.
HHH
Välkommen att boka tid för konsultation hos
Jan på MedialLivscoach.bokadirekt.se eller
besök hans behandlingscentrum på Söderväg
6 A i Visby på Gotland där han f.ö. även
kallas Kloka Gubben. Även drop-in i mån av
tiden.
Med hjälp av Jan kan du få svar på svåra livsfrågor rörande bland annat hälsa,
kärleksproblem, karriär, kontakt med avlidna och även med djur.
Jan L. Franzén.
Är du medveten om vad som pågår i ditt liv?

 

Medial Livscoach avläser, balanserar och vägleder alla slags individer och djur.

Jan L. Franzén  föddes med en unik gåva. Han avläser, mäter och bedömer kroppens inre och yttre energier. Han använder pendel och sin mediala förmåga för att ta reda var obalans finns för att därefter balansera denna för att underlätta läkning. Detta är bara del av hans breda kunskapsområde. 

*Medial Life Coach reads, balances and guides all kinds of individuals and animals.
Jan L. Franzén  was born with a unique gift. He reads, measures and assesses the 
inner and outer energies of the body. He uses pendulum and his medial ability to
find out where imbalance exists and then balance it to facilitate healing. This
is only part of his broad knowledge area.

En artikel om Jan av annonstidningen nRespons.se år 2010:

*An article about Jan of the ad magazine nRespons.se in 2010:

Hans hjälp efterfrågas av människor som önskar snabb förändring. Han balanserar även djur, växter, miljöer och hjälper företagare. Jan arbetar bland annat utifrån fysiska, psykiska, andliga, mentala, karmatiska och emotionella plattformar som bildar delar av en helhet. Dessa plattformar samverkar och obalans som uppstått i någon del påverkar ofta helheten och kan med tiden skapa sjukdom eller manifestera sig på fysisk eller psykisk energinivå. En helhet utgör allt som påverkar en individ under dennes livstid och här kan nämnas felaktig inlärning, rädslor, traumatiska händelser, miljöpåverkan osv. Hälsoproblem kan kan yttra sig på olika sätt genom sömnproblem, missbruk, stress, matsmälningsproblematik, koncentrationssvårigheter, mardrömmar aggression osv.

*His help is sought by people who want rapid change.
He also balances animals, plants, environments, and helps entrepreneurs.
Jan works on the basis of physical, mental, spiritual, mental, karmatic
and emotional platforms that form part of a whole. These platforms
interact and imbalances that have occurred in some parts often affect
the whole and can eventually create disease or manifest themselves on
physical or mental energy levels. A whole constitutes everything that
affects an individual during his lifetime, including mistaken learning,
fears, traumatic events, environmental impact, etc. Health problems
can be expressed in different ways through sleep problems, addiction,
stress, appetite problems, concentration difficulties, nightmares
aggression, etc.


Människor ur alla yrkeskategorier och med alla kunskapsnivåer uppsöker Jan för konsultationer. Han arbetar med människor från hela världen, vilket ibland innebär resor till utlandet, men ofta jobbar han på distans. Oftast är det tillräckligt med en enda konsultation hos Jan för att förändra en människas liv eller leverne till det bättre. Genom att balansera energier samt genom klargörande samtal ökar Jan människans medvetande om sig själv. Jan ger sina klienter verktyg "nycklar" om självinsikt och  för att kunna bättre förstå sin problematik och han motiverar individen till självhjälp dvs. kunskap för att kunna hantera/unvika problemen lättare i framtiden på egen hand. Varje individ är unik och har olika förutsättningar varför också behandlingarna måste skilja sig åt. Kärleksfull attityd, hänsynsfullt ansvarstagande och integritet är Jans nycklar till ett lyckat arbete även beträffande de allra svåraste problemen. Jan har bland annat genom att hjälpa danska specialistläkare lyckats väcka en afrikansk patient ur ett oförklarligt komatillstånd. Mannen ifråga fungerar idag fullt normalt förutom hälta på sitt högra ben.

*People from all occupational categories and with all levels of knowledge
seek Jan for consultations. He works with people from all over the world,
which sometimes means traveling abroad, but often he is working at
a distance. Usually, it is enough to have a single consultation with
Jan to change one's life or deliver for the better. By balancing energies
as well as through clarifying conversations, Jan increases man's
awareness of himself. Jan gives his clients tools "keys" about self
-awareness and in order to better understand his problem and he
motivates the individual to self-help ie. knowledge to be able to
handle / avoid the problems more easily in the future on their own.
Each individual is unique and has different conditions why
treatments should also differ. Loving attitude, respectful
accountability and integrity, Jans keys are a successful job,
even with regard to the most difficult issues. Jan has helped,
among other things, helping Danish specialist doctors to wake
an African patient out of an inexplicable state of residence.
The man in question today works quite normally besides
the heel on his right leg.


Jan föreslår ett samarbete mellan etablerad läkarvetenskap och alternativ läkekunskap i syfte att uppnå ett nytt paradigm inom patientvården. I Sverige och särskilt genom Socialstyrelsens dogmatik tvingar man läkare inom sjukvården att ställa sig negativt till många fungerande alternativa behandlingar och metoder. Forskningen behöver nya idéer och alternativt tänkande för att möta framtidens sjukvård med tillförsikt och kvalitet. Jan säger sig kunna bistå med "medial hjälp" i vårdsammanhang genom att eliminera/minska biverkningar eller för att förbättra effekten av läkemedlets funktion på olika organ. Han skulle kunna hjälpa forskare att få fram metoder av klinisk/ praktisk betydelse för behandling och rehabilitering. Jan utmanar forskarvärlden till jämförande kvalitativa studier mellan hans sätt att avläsa och påverka individer och vedertagen medicinsk vetenskap.

*Jan proposes a collaboration between established medical science
and alternative medicine in order to achieve a new paradigm in
patient care. In Sweden, and in particular through the Danish
National Board of Health's dogmatics, medical practitioners are
forced to neglect many effective alternative treatments and methods.
The research needs new ideas and alternative thinking to meet
future healthcare with confidence and quality. Jan claims to be
able to assist with "medial help" in the care context by
eliminating / reducing side effects or improving the effect
of the drug's functioning on different organs. He could help
researchers to develop methods of clinical / practical
significance for treatment and rehabilitation. Jan challenges
the research community to comparative qualitative studies
between his ways of reading and influencing individuals
and recognized medical science.


Man hade kunnat spara miljarder kronor i resurser om man inom kontrollerade former anlitade testade mäniskor med mediala gåvor. Penicillinet (som kom till genom ett misstag) har utgjort den stora "mirakelkuren" i västvärlden och varit styrande medicinskt paradigm i sjukvården under de senaste hundra åren, men upphör successivt ha inverkan på människokroppen. Inom Jans företag Idékonsult finns verksamheten som medial livscoach och även såsom idékonsult. Han  hjälper företagare och offentliga organ med olika slags problem. Han kan identifiera och lösa bland annat kommunikationsproblematik och ledarskapssvårigheter i verksamheten. Genom sina mediala förmågor finner han effektiva lösningar rörande företagets utvecklingspotential, modernisering och inriktning.

Lyssna även:

Radio Galen från Lund ca 2010-2011

Radio Hibiskus, Malmö ca 2010-2011

www.paranormal.se/hexdoktor

* Besök min nyaste partners:

www.zapper.cz

 www.zapper.sk - YouTube

 

  • Syn på andlighet från www.lifeclinic.se där du kan läsa mera om

  • energimedicin - frekvensmedicin.

    Angela Orsucci

Det spirituella är också en viktig ingrediens i mitt liv.

Och då menar jag inte religion utan andlighet.

Det som man finner hos människor som är sanna och

som vågar vara sig själva men också hos människor

som har ställt sig utanför alla kraven på hur man

ska vara och hur man ska se ut. Djuren lever här och nu.

I nuet - och även fastän de också kan ha åsikter om

hur de ser ut så är de mer andliga och "rena" än de

flesta människor.Detta är citat från hennes hemsida.

*Look at spirituality from www.lifeclinic.se where
you can read more about energy medicine - frequency medicine. Angela Orsucci The spiritual is also an important ingredient of my life. And then I do not mean religion without spirituality.
What is found in people who are true and dare to be themselves but also to people who have stood outside all
the requirements of how to be and how to look. The animals live here and now. In the present - and even though
they can also have opinions on how they look, they are more spiritual and "pure" than most people.

This is quoted from her website.

Mera om mig innan jag började som mediallivscoach: (25 år sedan ca)

Hätat fr https://paranormal.se/meta/pr/paranormal-pr-a4.pdf

Presentation

Hexdoktor/hexdoctor Honza von Böhmen

Jag gör följande kontroller/åtgärder på det fysiska-, psykiska-/mentala- och mediala planet
(kortare sammanfattning):
*Hittar obalanser i alla typer av kroppar (sjukdomar, skador, brister, allmän hälsotillstånd)
*Hittar även gamla skador (även karmatiska)
*Kollar sakernas farligheter (dåliga vibbar, gift, mediciner, stenar/fettischer/motsvarande)
*Gör effektiva psykoanalyser (oberoende av ras, utbildning mm.)
*Hjälper till med lösningar till det flesta problemen som stör individen, oberoende av ämnet
*Min träffsäkerhet ligger mellan 80%-100% vid personligt möte, 60%-95% på distans (max 20.000km)
*Jag reparerar det mesta, som andra (läkare, healers, terapeuter, spiritualister mm) har skadat
*Att förutspå t.ex. väder ett år framåt är inget problem (tester uppvisar 75%rätt),
tre månaders tester uppvisar 95% exakthet
*Upphäver förbannelser oberoende av tiden mm.

Kolla görna: http://www.hexdoctor.vpsite.se/default.html

HexDoktor, ja, det är det namnet jag arbetar under. Förklaringen till namnet HexDoktor är inte så enkel, då namnet som sådan täcker många aspekter i mitt arbete. Jag kan ställa alla förekommande diagnoser, som normalt kan göras med jättedyra instrument så som röntgenapparater. I mitt verksamhetsfält som healer använder jag pendeln. Pendeln använder jag för alla förekommande uppgifter och då tänker jag även på de människor som inte tror på hokus-pokus osv., dvs. det som inte syns eller kan mätas existerar inte i deras värld.-:)Denna värld som är tillfälligtvis förhärskande, grundar sin makt mestadels på kunskap om accumulerade misstag under det senaste 250 åren. Många av maktsfärens elit tillhör denna grupp som inte erkänner något annat än DERAS tolkningssätt och som exempel kan vi nämna många olika läkare, forskare, politiker osv.... Jag anser att det är dags att skapa en PARADIGM i vår globala tänkande, genom att lära sig att acceptera även saker som inte syns.
Jag jobbar på två olika sätt och med två olika syfte. Den ena av de två sätt jag jobbar på är närhet Det jag anser är viktigast då det gäller mina behandlingar, det är att jag alltid ordnar så att individens/ motsvarande energikropp kommer i perfekt balans, givetvis lite beroende på omständigheterna (ex. ålder). Det som kommer absolut närmast mina tekniker är Quantum Xeroid Consciousness Interface(QXCI), ett sätt att arbeta innom KVANTBIOLOGI.Kvanta är små energiladdningar. Detta tillhör dock den modernaste fysiken (givetvis glömmer jag inte nämna nanorör)och jag vet att Nobelpriset kommer tvunget att ges till grundaren av QXCI-tekniken. Framtiden är här, det är bara att öppna våra sinnen...tillkunden och det andra sättet är jobbet på distans (just nu testar jag avstånden från 700km-8000km).
Det andra syftet är att kunden blir så frisk som dennes kropp tillåter och det andra syftet är att göra detta sättet att heala känt för vetenskapen. Hitintills har det dock inte varit ngn typ-läkare som vill ställa upp i test med mig. Jag testar mig gärna mot vilken typ av läkare/motsvarande som helst. När jag jobbar som healer så tar jag hänsyn till själen och kroppen, vilket innebär att jag har rådgivning inom den materiella och andliga sfären. Många människor hittar mig dock lite sent, dvs. när andra har misslyckats med behandlingarn(typ:vanliga läkare, tandläkare, psykologer, optiker, medicinare, kiropraktiker, Reiki Masters, massörer, akupunktörer, akupressure-utövare och andra som jobbar med bl.a. naturmedicin. Jag behandlar även skador och förbannelser orsakade av voodoo eller motsvarande. Jag behandlar allt organiskt/oorganisk. Förmågan att mäta/ladda olika energityper och laddningar hos saker har jag praktiserat mycket länge. Behandlingsmetoden jag använder mest är närmast något som kallas för radiestesi och även frekvensterapi. Utöver detta så använder jag sunt förnuft och medialpsykologi. Fysiska skador (blockeringar)som jag tycker är svårast att behandla är olika typer av hudskador, exempelvis psoriasis. Denna typ av av energiblockering kräver flera behandlingar än vad jag brukar ge annars dvs. bara en behandling brukar räcka i cca 80% av möten, 15% kräver upp till 3 behandlingar och resterande 5% är de svåra, dvs. behandlingarna är direkt beroende på individens förutsättningar (exempelvis förgiftningar av medicin, genetiska skador, totalt utslagna inre organ, ålder i viss mån osv.). Ingenting är hopplöst, dettar bara längre tid att fixa. MEN det finns vissa typer av blockeringar så som gula fläcken (ögonen) som jag har svårigheter att klara av att märkbart förbättrafunktionen. Gula fläcken är betydligt svårare än grå starr att handskas med. Som sagt, ingen är perfekt, men man kan alltid försöka göra sitt bästa.