Medial Livscoach /Medium

Även kallad Kloka Gubben
Medial Livscoach =>avläser, balanserar och vägleder
*Also called Wise Gubben(Old man)

Medial Life Coach => reads, balances and guides
 
Jan L. Franzén föddes i Prag i Tjeckien med unika, mediala gåvor. Han kan avläsa, mäta och bedöma kroppens inre och yttre energier samt psyket. Som medium kan han även kontakta andevärlden. Han använder pendel och sin mediala förmåga för att få fram vilka obalanser som behöver åtgärdas.
*Jan L. Franzén was born in Prague in the Czech Republic with unique, medial gifts. He can read, measure and assess the body's inner and outer energies as well as the psyche. As a medium, he can also contact the spirit world. He uses pendulum and his medial ability to find out what imbalances need to be addressed.
Därefter ges ofta healing för att underlätta läkning och för att minska motstånd.  Regressionshealing är en av Jans specialiteter och behandlingen har hjälpt många till ett lyckligare liv. Denna healingform innebär balansering av trauma bakåt i tiden. Målet med verksamheten är att hjälpa människor och djur.
*Thereafter, healing is often given to facilitate healing and to reduce resistance. Regression Healing is one of Jan's specialties and treatment has helped many to a happier life. This healing form involves balancing trauma back in time. The goal of the business is to help people and animals.
Utöver healing ger Jan verktyg för en fortsatt inre och yttre balans. Han avläser och balanserar även miljön inomhus och utomhus. Jan utför sitt arbete via telefon eller e-mail på distans såväl som under en konsultation i Visby.  eller under hans arbetsresor i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Tjeckien, healingcentra i Thailand och Indien. 
Jan jobbar även med djur numera.
*In addition to healing, Jan provides tools for a continued inner and outer balance. He also reads and balances the environment indoors and outdoors. Jan performs his work by phone or e-mail remotely as well as during a consultation in Visby. Or during his work trips in Sweden, Norway, Denmark, Germany, Czech Republic, healing centers in Thailand and India.Jan is also working with animals nowadays.

Mer om Jans arbete...*More about Jan's work ...

För en närmare beskrivning av Jans dagliga arbete kan berättas att hans uppgift är att avläsa  fysiska, psykiska, andliga, mentala, karmatiska och emotionella plattformar som bildar delar av en helhet inom individen. Dessa plattformar samverkar. Obalans som uppstått i någon av dessa delar kan ofta påverka andra plattformar och helheten.

*For a detailed description of John's daily work, his task is to read physical, mental, spiritual, mental, karmatic and emotional platforms that form part of a whole within the individual. These platforms interact. Imbalances that occur in any of these parts can often affect other platforms and the whole.

 

Med tiden kan sådana obalanser manifestera sig på fysisk eller psykisk energinivå och bland annat skapa sjukdom. "Helheten" utgör allt som påverkar en individ under dennes livstid och här kan nämnas rädslor, traumatiska händelser, miljöpåverkan, släktrelationer, felaktig inlärning, drömmar etc.

*Over time such imbalances can manifest themselves at physical or mental energy levels and, among other things, create disease. "Wholeness" constitutes everything that affects an individual during his lifetime, including fears, traumatic events, environmental impact, family relationships, inaccurate learning, dreams, etc.

Vidare arbetar Jan med Curry- och Hartmanlinjer och för att uppnå bättre Feng Shui i miljön. Jan kan såsom medium även kontakta andeväsen och åtgärda problem relatarade till dessa.

*Furthermore, Jan works with Curry and Hartman lines and to achieve better Feng Shui in the environment. Jan may, as a medium, also contact the others and address problems related to these.

Vilka är det då som söker Jans hjälp? *Who then is looking for Jan's help?
Jan efterfrågas av alla slags människor, såsom privatpersoner och företagare som behöver få en snabb och effektiv förändring till det bättre. Jan kontaktas ofta då inga andra åtgärder har gett resultat, även i akutsituationer. Djurägare hör ofta av sig för att få hjälp med att förstå och behandla sina husdjur på bästa sätt, även gällande boskap. 

Läs gärna mer under fliken Feedback hur andra har uppfattat hans behandlingar.

*Jan is demanded by all kinds of people, such as individuals and entrepreneurs who need a quick and effective change for the better. Jan is often contacted because no other measures have resulted, even in emergency situations. Animal owners often find themselves helpful to understand and treat their pets in the best way, including cattle.

*Please read more under the Feedback tab how others have perceived his treatments.

 

Allt arbete utförs med absolut sekretess! *All work is done with absolute privacy!

 

Tidsbokning via: 

http://MedialLivscoach.bokadirekt.se  eller per sms på mobilnummer:0709 468 206

Kloka Gubben/Medial Livscoach har sin adress på Söderväg 6A, i Visby på Gotland.

 

  

(Leave empty)

 

 ***********************************************************************************************

Du hittar mig även på:*You can also find me at:

http://media.jw-it.se/b/31/404_1502185651.gif

http://MedialLivscoach.bokadirekt.se 

www.facebook.com/mediallivscoach

www.paranormal.se/hexdoktor  (hexdoctor) eller Honza af Bohemia eller Honza von Böhmen även på Facebook

 

www.wordpress.org/mediallivscoach

www.flashback.se/mediallivscoach 

www.passagen.se/mediallivscoach 

Avslutat samarbete: *Completed cooperation:

www.experthjalp.se  & www.eksperthjelp.no 

www.framtid24.se/Medium 

Solkristallen på Adelsgatan i Visby